ศูนย์หัวหินฝึกซ้อมปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจท่องเที่ยว ประจำปี 2553(รุ่นที่5) เมื่อวันที่ 29 -30 มกราคม 2554

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/