นางปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ตัวแทน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมงานวันคล้ายสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอปีที่ 56 และร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท
เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารกุศล นักศึกษ บุคลากร ของ สบพ. 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/