ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน
และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐปริญญาตรี หลักสูตร หลักสูตร 4ปี  ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล    จังหวัดชลบุรี
โดยมีนักเรียนให้ความสน ใจจำนวนมาก และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน2559 เวลา08:30-13:00 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/