เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้รายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ (รอบแรก)
ในสาขาธุรกิจการบิน, ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาเข้ารายงานตัวทั้งหมด 333 คน และได้ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งนี้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้
 และได้เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์จากสายการบิน ต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/