ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/