ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกบูธแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนประกอบการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนดัดดรุณี  อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาร่วมออกบูธแนะแนวในครั้งนี้

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/