เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559  เวลา 13.30-16.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการบริการและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับการบริการ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ และนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้มีการสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การยืน เดิน นั่ง รวมถึงการใช้อุปกรณ์บนเครื่อง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นอย่างดี

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/