เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดงานกีฬาสี ภาคสมพบ เพื่อสานความสัมพันธ์พี่น้อง โดยมีนักศึกษาภาคสมพบและอาจารย์มาร่วมกิจกรรมมากมาย