มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จึงได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
และให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08:30 - 13:30 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/