วันที่ 27 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 53 สาขาธุรกิจการบิน
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2553 โดยผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษา
เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  เข้าชี้แจงถึงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
ข้อปฏิบัติ เพื่อความสะดวกให้กับนักศึกษาในการติดต่อกับฝ่ายต่างๆ  เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นต้น

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/