เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาในรายวิชาวิถีไทย โดยมีการแสดงมากมาย