โครงการค้นหาคนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2554
นักศึกษาศูนย์หัวหินได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลคนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดี
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น.นักศึกษาศูนย์หัวหิน เข้ารับรางวัลคนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดี จากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา และตระหนักถึงการเป็นคนดี คิดดี
ทำดี มีจิตอาสาและมุ่งทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา และเป็นการค้นหาคนต้นแบบสวนดุสิต
ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้เด่นชัดและปรากฏ สู่สาธารณชนต่อไปสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล คือ
นายจักรกฤษณ์ มาขุนทด ประธานชมรมพุทธศาสตร์ เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ คนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดี ประจำปีการศึกษา 2554 และ
นางสาวอาทิตยา เรืองสม รับเกียรติบัตร ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
นับเป็นเกียรติประวัติที่ดีงามที่จะช่วยส่งเสริมกระแสการทำความดีให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/