เมื่อ ในวันที่ 30 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ได้จัดการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน
« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/