มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 07:30-12:00 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th