คณาจารย์เ้จ้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551