บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าอบรมร่วมอบรมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft  Teams

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/