นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมตัวแทนนักศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงผู้สนใจทั่วไป
ได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30  น. ณ หอระชุมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/