เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2552 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นประธานประชุมภายในศูนย์หัวหินครั้งที่1
เวลา 13.00 – 15.00  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศูนย์การศึกษาส่งนโยบายต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพ การรับงานจากหน่วยงานภายนอก
,การประเมินศูนย์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์ ซักถาม

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/