ศูนย์หัวหินจัดการสนทนาธรรม เรื่อง”คิดบวก ชีวิตบวก” ในกิจกรรมส่งเสริมปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Mock Up โดยมีพระอาจารย์พรพล ปสันโน วัดพระราม 9

กรุงเทพฯ และ อาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ เป็นวิทยากร

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/