บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์ฯหัวหิน รับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานของส่วนงาน จาก รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ถ่ายทอดทาง SDIB เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 NB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/