ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung และอาจารย์ ฐานปนะ แตงจุ้ย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-03-23

 

พี่กิจ ศุภกิจ จีนโสภา ศิษย์เก่ารหัส47สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้มาพูดคุยกับรุ่นน้องนักศึกษารหัส 66 ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิต และประสบการณ์การทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกำลังใจและแนงทางให้กับน้องๆที่เรียนในงานอุตสาหกรรมการบิน ในครั้งนี้พี่กิจ ยังได้ชวนน้องๆตอบคำถามและแจกของรางวัลมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน
67-03-22

 

นางสาวรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ม.ล.ฐิติรัตน์ จักร์พันธุ์ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่37 ประจำปี 2567 เพื่อให้นักศึกษาพบกับกิจกรรมนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองเพชร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอาหารหลากหลาย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.เพชรบุรี
67-03-20

 

ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน นางสาวปาลิดา สำเภาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน อาจารย์นียกานต์ ลิ่มอรุณ อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินเข้าร่วมโครงการ การปีก เปิดโลกการบินให้น้อง กับกรมท่าอากาศยาน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 111ปี ของกระทรวงคมนาคม ความรู้ด้านกิจกรรมการขนส่งทางอากาศ ความรู้ด้านกู้ภัยและดับเพลิง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
67-03-19

 

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน เป็นประธานการประชุม นางสาวจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ฝ่ายงานต่างๆ ของศูนย์การศึกษาหัวหินเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน ติดตาม รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมNb6 ศูนย์การศึกษาหัวหิน
67-03-18

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung และอาจารย์ ฐานปนะ แตงจุ้ย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-03-09

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาหัวหิน นำโดยอาจารย์นียกานต์ ลิ่มอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาธุรกิจกิจการบินเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ในอาเซียนในประเด็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาการท่องเที่ยวและสังคมและวัฒธรรม ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ

67-03-06

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2567 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ เมื่อวันที่6 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-03-06

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาหัวหิน นำโดยอาจารย์นียกานต์ ลิ่มอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาธุรกิจการบิน เข้าร่วมประชุม การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรด้าน
ทุจริตศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสำนักงานป.ป.ช ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

67-03-06

 

ณ วัดเขาต้นงิ้ว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน นางศิริพร เอลวอสลี นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเกิดความตระหนักอนุรักษ์
67-02-24

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน
67-02-23

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ได้ใครงการ “สมาธิเพื่อชีวิตที่ตื่นรู้ - Meditation for Enlightened Life” โดยนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินกล่าวรายงานต่อ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ประธานเปิดการอบอรมศูนย์การศึกษาหัวหินได้เชิญคุณวิจักขณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวัชรสิทธาเป็นวิทยากรเสวนาภาคเช้า และสอนภาวนาภาคบ่าย โดยมี รศ.สุรพศ ทวีศักดิ์และนางสาวรินลดา ปัญจะ ตัวแทนนักศึกษา โดยสามารถดูแลชีวิตของตนเองในมิติความสัมพันธ์-การจัดการกับอารมณ์ด้านในของตน เข้าใจและจัดการกับมิติความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และสังคมอย่างมีสติ มีอิสรภาพ งดงาม มีความสุขและสร้างสรรค์ได้อย่างไร
67-02-20

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน กับบริษัท Bangkok Airways เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน และในเวลา 15.00 - 16.30 น. บริษัท Bangkok Airwaysได้พบกับนักศึกษา ชั้นปี1 และปี2 เพื่อแนะนำบริษัทและชื้แนะแนวทางขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง อีกทั้งยังมีการแชร์ประสบการณ์ในการฝึกงานและการทำงานจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าอีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-02-19

 

นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังประชาชนชาวหัวหินแสดงความจงรักภัคดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน เวลา 17.00 น. ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชรมีกิจกรรมเครพธงชาติและรับฟังความประทับใจในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

67-02-19

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ร่วมแสดงต้อนรับคณะผู้บริหาร โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ได้ทำการแสดงชื่อชุดการแสดงรีเมมเบอร์ เป็นการแสดงรำตามอาณาจักรของแต่ละยุคสมัยของประเทศไทย ประกอบด้วย ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย โดยการแสดงชุดดังกล่าวคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงานได้กล่าวชื่นชมในการแสดงชุดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
67-02-15

 

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษา หัวหิน ครั้งที่2/2567 พร้อมด้วยนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง ประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน และบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน โดยมีวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมวิชาการของ2/2566 ติดตามวุฒิการศึกษา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 3/2566 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษา หัวหิน แผนงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน การประชุมหารือร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน และ Bangkok Airways เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-02-19

 

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้ามาดำเนินงานฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-02-16

 

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 16กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์) จ.อยุธยา โรงเรียนเมืองปราณบุรีวิทนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
67-02-16 - 67-02-01

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ประชุมบุคลากรครั้งที่2/2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณห้องประชุม NB6 โดยมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการจัดการเรียนการสอนนักศึกษรหัส 67 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษารหัส 67 TCAS1 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 2 และการเตรียมความพร้อมโครงการสมาธิตื่นรู้ Meditation for Enlightened Life และอื่นๆ
67-02-13

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 - 11:30 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากแผนการเรียนภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรม การสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน และการพัฒนาบุคลิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น4 ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-02-13

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหินนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภายใต้โครงการ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง
67-02-01

 

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ลงคะแนนเลือกผู้แทนสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ https://www.dusit.ac.th/evote
67-02-08

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้นำนักศึกษา ไปให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ที่สนามบิน หัวหิน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.50 น. ที่เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เฟสติวัล มวยไทย ประจำปี 2567 “ Amazing Muay Thai Festival 2024 ” ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ได้นำนักศึกษาไปให้การบริการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพฯ ที่มาร่วมงาน เฟสติวัลมวยไทย ประจำปี 2567 “ Amazing Muay Thai Festival 2024 ” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00-21.00 น. ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
67-02-06

 

นางสาปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน บุคลากร นักศึกษา ร่วมเปิดงาน การแข่งขันเทนนิสหญิงในรายการ “Thailand Open 2024” (ไทยแลนด์ โอเพ่น) 2024 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ อารีน่า หัวหิน และได้สนับสนุนนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนในเรื่องของการกีฬา ซึ่งนักศึกษได้ช่วยงานการแข่งขันเทนนิสหญิง ในส่วนของการจัดการผู้เข้าชมการแข่งขันเทนนิสหญิงในรายการ “Thailand Open 2024” (ไทยแลนด์ โอเพ่น) 2024 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567-4 กุมภาพันธ์ 2567ณ อารีน่า หัวหิน ช่วยงานตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567-4 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 -21.00 น. ณ อารีน่า หัวหิน
67-01-27 - 67-02-04

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมงานกิจกรรมนิทรรศการ “วังไกลกังวลนิทรรศน์ : สร้างสรรค์กิจกรรมชุมนุมสู่นวัตกรรม สร้างอาชีพ” ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00-15.30 น.
67-02-02

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนมกราคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-02-03

 

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 - 26มกราคม 2567 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ จ.เพชรบุรี โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา โรงเรียนสนามชัยเขต โรงเรียนรัชตวิทยาคม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนคงคารามจ.เพชรบุรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนฯกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี โรงเรียนพระนารายณ์ลพบุรี โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องฯ โรงเรียนพนมสารคาม"อดุลวิทยา" โรงเรียนหนองพลับวิทยา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
67-01-08 - 67-01-26

 

พิธีเปิดคอร์สสอน วิชาการจัดการงานผู้โดยสารภาคพื้น รุ่นที่2 ภายใต้โครงการฝึกงานได้งาน กับ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Bangkok Flight Services (BFS)
1.คุณษมาธร พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 2.คุณภัสสร สมัคคมัย Manager Passenger Service 3.คุณพูนยศ เธียไพรัตน์ รองผู้จัดการทั่วไปบริการภาคพื้นและลานจอด
4.คุณธันย์จิรา วรไกรวรานันท์ Manager on Duty - Passenger Service 5.คุณพชร ไข่มุก Flight information and data analysis Manager 6.คุณวันนิภา เม้งเหียน Manager on Duty - Passenger Service

67-01-30

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนมกราคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-01-27

 

วันที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ห้องประชุม NB 6 เวลา 10.10 - 12.00 น. ได้ประชุมนักศึกษาใหม่ รหัส 67 และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมการรายงานตัวแบบออนไลน์ รอบ TCAS 1 โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน กล่าวเปิดงานและตอบข้อซักถาม นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ ชี้แจงขั้นตอนการราบงานตัวออนไลน์ และ นางสาวมนัสวรรณ กอกหวาน ชี้แจงการกู้เงิน กยศ
67-01-27

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ทำบุญปีใหม่เลี้ยงพระเพล ประจำปี 2567 เพื่อเป็นศิริมงลคลให้กับ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2567 โดยกิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน
67-01-26

 

ณ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ และทักษะภาษาจีน เจตคติที่ดีต่อภาษาจีน และเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ ได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน กล่าวต้อนรับ และ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ดำเนินรายการ วิทยากรบรรยายโดย เหล่าซือ mr.Su Kunseng เหล่าซือ ms.Liu Shuchenอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอนภาษาจีนมากกว่า 20ปี
67-01-24

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนมกราคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-01-20

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนมกราคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-01-13

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยได้จัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ แจกของรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
67-01-13

 

ดร.พรณิตว์ แก้วเนตร รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษา หัวหิน ครั้งที่1/2567 พร้อมด้วยนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน โดยมีวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่2/2566 แนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน และ แผนการจัดกิจกรรมภาคการศึกษาที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น 15.30 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
67-01-09

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนมกราคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-01-06

 

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนกรุทุ่มแบน "วิเศษสมุทรคุณ " โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
66-12-18 - 67-01-05

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ยวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.พรชนิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนานักศึกษารศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมรับคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
67-01-04

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung - Mr.Diaa Elwasly และ อาจารย์ศิริพร เอลวอสลี เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน ได้พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-12-23

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หัวหิน - ชะอำ ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเป็นการบริการวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ ภาษา จีนเพื่อการท่องเที่ยว ” ให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน มีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ประมาณ 30 คน
66-12-19 - 66-12-18

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนเซ็นแมรี่อุดรธานี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาลัย โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนนครพนมวิยาคม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566
66-12-15 - 66-12-12

 

บุคลากรศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมงาน9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023 • SuanDusitness • เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่8-9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
66-12-09 - 66-12-08

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรม5. ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสำนักงานแต่ละสำนักงานให้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00- 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน
66-12-06

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม NB 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำโดย นางสาวปรีดา แซ่เล้า พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะคณาจารย์หลักสูตรธุรกิจการบิน บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษา หัวหิน และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดกาเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2566
66-12-04

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.40-10.30 น. ณ อาคารเนกประสงค์ธุรกิจการบิน โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
66-11-30

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน ได้พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-12-02

 

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 7พฤศจิกายน-30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา โรงเรียนอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยาคม
66-11-30 - 66-11-07

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ขึ้น ภายในอาคารเรียนศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยมีวัตถุประเสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ได้มีความรู้และมีความเข้าใจ ในเรื่องของการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการปลูกฝังอุปนิสัย และทัศนคติของบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการรักษาความสะอาด อาคารเรียนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
66-11-29

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดพานักศึกษาที่สนใจรับวัคซีน (HPV) ตามนโยบายกระทรวง ฯ 100 วัน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือหญิงไทยอายุ 11-20 ปี (โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี 10 เดือน) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ไปฉีด ณ โรงพาบาลหัวหิน 2 (ซอย 6 บ่อฝ้าย) เพื่อยับยั้งการเกิดมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
66-11-28

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้พานักศึกษาไปร่วมงาน "ลอยกระทง” สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยประจำปี 2566 ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า หัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจ และความภาคภูมิใจใน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามและสืบทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

66-11-27

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และบุคลากร ศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษา หัวหิน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ ทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ
66-11-27

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหัวหิน ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาตรวจการจัดการวางถังขยะ และที่พักขยะที่ถูกต้อง เพื่อรองรับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
66-11-16

 

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้ามาดำเนินงานฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน
66-11-03

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติ พ.ต.ต.ภัทรพงศ์ สะอาดนัก สารวัตรจราจร สภ.หัวหิน และ ร.ต.ต.สมยศ ชะนะเกตุ รองสารวัตรจราจร สภ.หัวหิน มาให้ความรู้ ในครั้งนี้
66-11-20

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน ได้พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-11-18

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตร หัวหินท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (2023 Green Destinations Top 100 Stories) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุม Room 100 (ฝั่งทะเล) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน จัดโดยเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ
66-11-16

 

“ คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้นำเสนอเรื่อง “ ธนาคารโลหิตในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ” โดยว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน และคณะฯ มีผู้เข้าร่วมฟังทั้งออนไลน์และออนไซด์ ประมาณ 87 คน
66-11-16

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะฯ ได้นำคณะบุคลากรของโรงเรียนการเรือน มาสอนในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต หัวข้อ “ อาหาร สวนดุสิต ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมเรียนและร่วมการฝึกปฏิบัติการ จำนวน 70 คน
66-11-16

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑืต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการภาคพื้น (Ground handling services) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รุ่นที่ 2 แนวคิดในการศึกษาดูงานสนามบินสุวรรณภูมิจึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับบริษัท Bangkok Flight Services (BFS) ผ่านโครงการฝึกงานได้งาน ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดทำ MOU ร่วมกับบริษัท Bangkok Flight Services (BFS) โครงการ “The Ultimate Airside Visit At Suvarnabhumi Airport” ขอบขอบคุณคณะผู้บริหาร BFS คุณษมาธร พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
66-11-15

 

ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนนักศึกษา ไปเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ
66-11-14

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑืต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการภาคพื้น (Ground handling services) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รุ่นที่ 1 แนวคิดในการศึกษาดูงานสนามบินสุวรรณภูมิจึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับบริษัท Bangkok Flight Services (BFS) ผ่านโครงการฝึกงานได้งาน ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดทำ MOU ร่วมกับบริษัท Bangkok Flight Services (BFS) โครงการ “The Ultimate Airside Visit At Suvarnabhumi Airport” ขอบขอบคุณคณะผู้บริหาร BFS คุณษมาธร พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
66-11-14

 

บรรยากาศการบรรยายพิเศษ และการสัมภาษณ์งานนักศึกษา "โครงการฝึกงานได้งาน" ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
- บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส (บีเอฟเอส) นำโดยคุณษมาธร พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ "ฝึกงานได้งาน" โดยมีคุณธันย์จิรา วรไกรวรานันท์ Manager on Duty Passenger Services เป็นวิทยากรหลัก ทั้งนี้ยังได้จัดการสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน รุ่นที่ 6 เพื่อเข้าร่วมงานกับบีเอฟเอส และขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ

66-11-10

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ 66-11-09

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมนำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน ในการเยี่ยมชมพื้นที่เชิงอัตลักษณ์ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 66-11-06

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมช่วยงานทอดกฐิน ณ วัดท่าคอย ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาและร่วมประเพณีวัฒนธรรมไทย 66-11-04

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน ได้พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-11-04

 

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 66 ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ได้เชิญอาจารย์และบุคลากร ประชุม เรื่ิองการติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสาร เพื่อเตรียมตรวจสถานศึกษาปลอดภัย และประชุมชี้แจงเรื่องอื่นๆ 66-10-30

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าร่วมเป็นจิตอาสา รับลงทะเบียน เก็บขยะ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่งาน ‘เล่าริมเล พื้นเพประจวบฯ’ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายหาดเขาตะเกียบ 66-10-21

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมทดลองเรียนสาขาธุรกิจการบินให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่20ตุลาคม2566 เวลา 08:30-17:00น. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยศูนย์ฯหัวหิน ร่วมตอบข้อซักถามและมอบของรางวัล กิจกรรมทดลองเรียนมีฐายต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วม ดังนี้ Basic Airline Safety Aviation and In- flight Service แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน 66-10-20

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-10-20

 

ศูนย์การศึกษาหัวหินจัดกิจกรรมทดลองเรียนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าทดลองเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินรุ่นพี่ศิษย์เก่าแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
มุมมองโดยนางสาวรุริประไพ ฮาร่า ตำแหน่ง Passsenger traffic (International) Japan Airlinesกิจกรรมสานสัมพันธ์ พร้อมมอบของรางวัลและได้รับเกียรติ จากนางสาวปรีดา แซ่เล้า
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ตอบข้อซักถามจากนักเรียน
66-10-16

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศีกษาหัวหิน ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน จิตอาสา เดินทางไปช่วยงาน ฌาปนกิจศพ ณ วัดยาง จ.เพชรบุรี
เวลา12.3016.00น.โดยมีนายนาวาสนสนิทเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา ในการนำนักศึกษาไปช่วยงานครั้งนี้
66-10-15

 

ดร.พรณิชย์ แก้วเนตร รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิส " Cal-Comp & CCAU industry 4.0 Open ITG World Tennis Tour 2023"การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ต.ค.-19พ.ย.2566 ที่ อารีน่าหัวหิน โดยมี พณฯสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในครั้งนี้ 66-10-14

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-10-14

 

นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”ใน เวลา 17.00 น.เข้าร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจไปบ้านพ่อ” ตั้งขบวนบริเวณสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร และเดินจากสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ไปถึงบริเวณหน้าวังไกลกังวล รวมระยะทางประมาณ 1.5 กม.)
66-10-13

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ได้พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-10-07

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินเข้าร่วมงานนิทรรศการ Suandusitness ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน จำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมชม"นิทรรศการ Suandusitness "การเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ผลงานสู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่การเรียนรู้ One world Library 66-10-04

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ และบรรยายข้อมูลทั่วไปถึงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน 66-10-02

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนกันยายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-09-30

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมติดตามความคืบหน้า“ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 “ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า เป็นประธานในที่ประชุม และคณะทำงานผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในศูนย์การศึกษา หัวหิน การประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน 66-09-26

 

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคกลางตั้งแต่วันที่ 4กันยายน -21กันยายน 2566 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูณะ โรงเรียนนารีวิทยา 66-09-21 - 66-09-04

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน สาขาธุรกิจการบิน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(Low Emission Support Scheme: LESS)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(องค์การมหาชน) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาศูนย์ฯหัวหิน 65-06-30 - 65-03-01

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนกันยายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-09-16

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมเปิดงานปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่นฯ และเข้าร่วมเปิดกิจกรรม เต้นหรีดนำปั่น "ปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่น กินลม ชมธรรมชาติ แลประวัติศาสตร์ @ท่าเสด็จ" ครั้งที่ 3 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 66-09-10

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนกันยายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung - Mr.Diaa Mohammed Kamel Elwasly - อาจารย์ศิริพร เอลวอสลี เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-09-09

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนกันยายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung และ อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-09-02

 

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -25สิงหาคม 2566 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบัวเชด โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนนางรอง 66-08-25 - 66-08-15

 

ลงนามบันทึก "MOU" มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวหิน กับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ทรู อารีน่า หัวหิน โดยได้รับเกียรติ จาก ว่าที่ พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "MOU" กับ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการที่จะนำเมืองหัวหิน และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สู่การเป็น " World Class Wellness Destination The initiative Campaign SDU Fit to Fly "และ ดร.พรชณิชย์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมลงนามกับ Mr. พอล ชาร์คิงส์ ผช.ผจก.ทรู อารีน่า ฯ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้ามาพัฒนาบุคลิกภาพร่างกาย กับการออกและเล่นกีฬาต่างๆ 66-08-26

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung - Mr.Diaa Mohammed Kamel Elwasly - อาจารย์ศิริพร เอลวอสลี และ อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-08-26

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ นายฐาปนะ แตงจุ้ย อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 66-08-23

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-08-20

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนสิงหาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung และ อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS 66-08-19

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน กรรมการ และนางศิริพร เอลวอสลี เลขานุการ และเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการสัมภาษณ์ในการใช้บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร บริษัทBangkok Flight Services (BFS) ตอบข้อซักถามคณะกรรมการ 66-08-17

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ นางศิริพร เอลวอสลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิจการบิน ได้เดินทางไปส่งนักศึกษารหัส 64 เข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานบริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามโครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจการบิน "โครงการฝึกงานได้งานจริง" ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน กับ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS)โดยได้รับเกียรติจากคุณษมาธร พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายบริษัท Bangkok Flight Services (BFS). 66-08-15

 

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -11สิงหาคม 2566 โรงเรียนเข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนคลองลานวิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฉิมนครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โรงเรียนบางระจันวิทยาคม โรงเรียนอินทร์บุรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม. 66-08-11 - 66-08-07

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมอาศิรวาทสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมอาศิรวาทสดุดี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. ณ อาคารเนกประสงค์ธุรกิจการบิน โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน. 66-08-12

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบินเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
และบูรณาการความรู้ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ให้การต้อนรับในและจัดกิจกรรมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ณ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ห้อง MOCK UP ชั้น4 ศูนย์การศึกษา หัวหิน
. 66-08-10

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้นักศึกษาได้รับคสามรู้ความเข้าใจในแนวทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อปฏบัติตนในระหวางการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และตระหนักในตนเอง การสร้างความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ การมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง มีบุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 66-08-09

 

ท่าอากาศยานหัวหิน ได้จัดประชุมระดับจังหวัด ในเรื่องสรุปการเกิดเหตุฉุกเฉินของอากาศยาน ในบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน กรณี : อากาศยานประสบเหตุลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง “HUA HIN EMEX 2023 ”
โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน
66-08-08

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung และ อาจารย์ศิริพร เอลวอสลี เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-07-29

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนสิงหาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
โดยมี ผศ.ดร พนารัตน์ ศรีแสง และ อาจารย์ปาลิดา สำเภาทอง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-08-05

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้รับเกียรติให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุมระดับจังหวัด ในเรื่องการเกิดเหตุฉุกเฉินของอากาศยาน ในบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน กรณี : อากาศยานประสบเหตุลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง “HUA HIN EMEX 2023 ” โดยมี นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นประธาน แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 66-07-19

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา และ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนหัวิน ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคม(วังไกลกังวล) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 66-07-28

 

ณ ท่าอากาศยาน หัวหิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปCศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน เข้าฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) กรณีท่าอาศยานประสบเหตุลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง " HUAHIN EMEX2023) ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบันที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน 66-07-27

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม -27กรกฎาคม2566โรงเรียนเข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนอรุณประดิษฐ์เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาคม
66-07-20 - 66-07-27

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกิจกรรมอาศิรวาทสดุดี และพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. ณ อาคารเนกประสงค์ธุรกิจการบิน โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 66-07-28

 

ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ หัวหิน ได้นำนักศึกษาไป ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสาน วัฒนธรรม และประเพณี ให้คงอยู่สืบไป ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร จัดงานโดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 66-07-26

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA และระดับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามระบบ SDU QA รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประกิต หงษ์แสนยาธรรม เป็นประธานการตรวจนางสาวพราวภัสสร จันทรวรวัลย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ 66-07-24

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าศึกษาดูงานครัวการบินไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา โภชนาการในธุรกิจการบิน ตามแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียน 3/2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากสถานประกอบการ 66-07-19

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2567ภาคตะวันออก
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม -14 กรกฎาคม 2566โรงเรียนเข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โรงเรียนตราดตระการคุณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนมาบตาพุตพันพิทยาคาร โรงเรียนแกลง"วิทยาสภาพร" โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง โรงเรียนกาษจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
66-07-10 - 66-07-14

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจการบิน ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิทยา2 โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ นครศรี โรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรี และอีก 28 โรงเรียน 66-06-12 - 66-07-07

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน พบนักศึกษารหัส 65 สอบถามปัญหาต่างๆ และการเตรียมการวางแผนในการทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านๆต่าง เช่น การสอบโทอิค การทำกิจกรรมเตรียมฝึกฯ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน  14-07-66

 

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม โกลเด้นซี หัหวิน อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ช่วยปฏิบัติงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
  07-07-66

 

ณ ประชุมอาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการอบรมศักยภาพด้านบุคลิกภาพและเทคนิคการพูด โดยมี นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ เป็นประธานในการเปิดงาน และ นางสาวสปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษากล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  07-07-66

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มสด. ออกมาจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ILAC Delivery ให้กับนักศึกษา รหัส 66 ของศูนย์การศึกษา หัวหิน จำนวน 2 รอบ รอบเช้า (08.30-12.00 น.) จัดให้นักศึกษาห้อง Air 2 Sum. จำนวน 40 คน และรอบบ่าย (13.00-16.00 น.) จัดให้นักศึกษาห้อง Air 1 Sum. จำนวน 44 คน ณ ห้อง Mock Up ชั้น 4   06-07-66

 

โครงการอบรมการเขียนงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับหน่วยงานของศูนย์การศึกษา หัวหิน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Online วิทยากรบรรยายฯ โดย ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   06-07-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบหมายการดำเนินงาน  16-06-66

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน -23 มิถุนายน 2566โรงเรียนเข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี  13-06-66 - 23-06-66

 

ณ ด้านหน้าอาคารเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหินนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ภายใต้โครงการ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง
  19-06-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคณะท่านผู้อำนวยการจากสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ทั่วประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการให้การต้อนรับครั้งนี้ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ท่านรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท่าน ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน คณะผู้บริหารศูนย์ฯหัวหินู  17-06-66

 

ณ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "สานสัมพันธ์ พี่น้อง" เพื่อให้นักศึกษาใหม่รหัส66 ได้รู้จักมหาวิทยาลัย ทำความรู้จักเพื่อนๆ และฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ นางสาวศิริวรรณ อู่สุวรรณ(และนางสาวทิพกฤตยา ยอดตาคำ ตำแหน่งPassenger Service Agent เกี่ยวกับการเรียน การทำกิจกรรมระหว่างเรียนและการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษาใหม่ได้ร่วมทำกิจกรรม Apollo และกิจกรรมWalk Rally บันไดงู   10-06-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แผนการเรียน สวัสดิการระหว่างเรียน การดูและความปลอดภัย การทำกิจกรรม กฏระเบียบต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวให้โอวาทและยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน   12-06-66

 

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปโดยมี นายนาวา สนสนิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ควบคุมในการนำนักศึกษาไปทำกิจกรรมในครั้งนี้   03-06-66

 

ณ ด้านหน้าอาคารเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหินโดยใช้รถบัสบริจาคโลหิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน บริจาคโลหิต ให้กับสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภายใต้โครงการ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง  31-05-66

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ดร.สุชาดา คุ้มสลุด ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาจารย์เบญจมาส ศรีละมาสวณิช นักวิชาการอิสสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ตลอดจนคณาจารย์ประจำศูนย์ฯหัวหิน และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  30-05-66

 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ได้จัดพิธีเปิดศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าท่าอากาศยานหัวหิน เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน พร้อมนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศาลา  29-05-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ร่วมลงนามได้แก่ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ดร. กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  16-05-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และลูกค้าสัมพันธ์เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบหมายการดำเนินงานในด้านวิชาการและงานทะเบียนอีกทั้งงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในศูนย์การศึกษา หัวหิน  16-05-66

 

พิธีปิดคอร์สอบรมโครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจการบิน "โครงการฝึกงานได้งานจริง" ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน กับ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) โดยได้รับเกียรติจากคุณษมาธร พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) คุณพูนยศ เธียไพรัตน์ รองผู้จัดการทั่วไปบริการภาคพื้นและลานจอด คุณภัสสร สมัครคามัย Manager Passenger คุณปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  12-05-66

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักศึกษา เทคนิคการทำขนมไทย ในฝึกปฏิบัติทำลูกชุบ เป็นการ Reskill Upskill และNEWskill ผ่านรูปแบบไฮบริด นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติในการทำลูกชุบจัดโดยคณบดีโรงเรียนการเรือน ได้รับเกียรติจาก  ดร.พรชนิตว์ แก้เนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  11-05-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ หัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS   06-05-66

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และคณะประชุมนักเรียนที่จะรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Tcas1 โดยมี นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ ชี้แจง ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์
ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนฤดูร้อนรวมถึงตอบข้อซักถามผู้ปกครองและนักเรียน
  28-04-66

 

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยพระสมุห์ดาวเรือง ชลศิริ น.ส. คำพร แถมอินทร์ เจ้าของทุนการศึกษาได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ทุกชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน ประเภททุนการศึกษา เป็นนักศึกษาตั้งใจเรียน พฤติกรรมดี ไม่ติดค้างกิจกรรม วิ่ง สมาธิ ของแต่ละภาคเรียน มีจิตอาสา สัมมาคารวะ ระเบียบวินัย ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนค่าหอพักประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน /2565   27-04-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโครงการค่ายปั้นฝัน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับ และบรรยายข้อมูลทั่วไปถึงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
  23-04-66

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และคณะประชุม นักเรียนที่จะรายงานตัวนักศึกษาใหม่ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์เกี่ยวกับค่าเทอม ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนฤดูร้อนรวมถึงตอบข้อซักถามผู้ปกครองและนักเรียน  21-04-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้เชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า
โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และลูกค้าสัมพันธ์เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
  20-04-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้ประชุมนักศึกษา รหัส 64 และ รหัส 65 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง
โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และลูกค้าสัมพันธ์เป็นประธาน
  20-04-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนเมษายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ หัวหิน  12-04-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศีกษาหัวหิน ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน จิตอาสา เดินทางไปช่วยงาน พระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)นางบุญช่วย สวามิภักดิ์ โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ และนางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแล  09-04-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนเมษายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  01-04-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรูปแบบกิจกรรม ในรายวิชา การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน และวัฒธรรมการบริการในธุรกิจการบิน ภาคการศึกษา 2/2565 ภายใต้ชื่องาน "Grand Le Monde Gala Night" ได้รับเกียรติจากนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  24-03-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคุณครูฝ่ายแนะแนวศึกษาดูงานจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 24-03-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน 23-03-66

 

ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา นายไพฑูรย์ นามเสนา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะ ร่วมประชุมแผนการดำเนินงาน One World Library และลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งการเรียนรู้ ด้านเครือข่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า และบุคลากรศูนย์การศึกษา หัวหิน 22-03-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ทัศนศึกษาเที่ยวชมงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 36 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการการบินได้ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 20-03-66

 

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหินโดยใช้รถบัสบริจาคโลหิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน บริจาคโลหิต ให้กับสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 20-03-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 18-03-66

 

ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษา หัวหิน เข้ารับมอบของที่ระลึก ในการจัดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023 จากพลตรี สัจจา สุขสุเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก 16-03-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 11-03-66

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยวิชาการและงานทะเบีนยน ให้การต้อนรับ Miss Huang Xiaoling ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ Wei Chunyu มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศกุ้ยหลิน เข้าประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 08-03-66

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.30-20.30 น. ณวัดเขาต้นงิ้ว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 06-03-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนมีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566โดยมี Mr. Charles Thomas เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 04-03-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศีกษาหัวหิน ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน จิตอาสา เดินทางไปช่วยงาน สวดอภิธรรมศพ นายยุทธ อังกินันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20-03-66 - 27-02-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุราษฏร์อุปถัมภ์ โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับ ตลอดจนได้รับเกียรติจากคุณษมาธร พันธุมโพธิ ตำแหน่ง Director Human Resoutces บริษัท BFS 01-03-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินวันที่25 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingโดยมี Mr. Charles Thomas เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 25-02-66

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวันทามารีอา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 24-02-66

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องNB 6 ศูนย์การศึกษาหัวหิน 24-02-66

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องNB 6 ศูนย์การศึกษาหัวหิน 22-02-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน 16-02-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยใช้รถบัสบริจาคโลหิต  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 70 คน บริจาคโลหิต ให้กับสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21-02-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมคณาจารย์และทีมวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 13-02-66

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และคณะประชุมนักเรียนที่จะรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566โดยมี นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ ชี้แจง ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน 11-02-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingและได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศุูนย์การศึกษา หัวหิน 11-02-66

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน  นางศิริพร เอลวอสลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิจการบิน  Mr.Diaa  Mohammad Kamel Elwasly 10-02-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาขุน อ.ตาบานตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน 7-02-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน 6-02-66

 

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 63 วันที่ 6 ก.พ. 66เวลา 08.00 - 13.00 น. โดยมี ผศ.ดร.พนารัตน์ / อ.ปาลิดา / อ.ฐาปนะ เป็นอาจารย์ที่ดูแลการปัจฉิมนิเทศและพรีเซนฝึกงานของนักศึกษา 6-02-66

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 51 คน ช่วยงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี2566 " Amasing Muay Thai Festival 2023"  หน้าที่เป็น Steward ช่วยบันทึกข้อมูลในงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติไทยและมรดกของชาติไทย 5-6-02-66

 

ประมวลภาพแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566หลักสูตรการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบปทุมธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนอัมพวัน วันที่ 10 – 20 มกราคม 2566 30-01-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนมกราคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน 29-01-66

 

ธนาคารเลือดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดให้มีการบริจาคเลือดให้แก่นายชัยณรงค์ พานนาค เนื่องจากเสียเลือดมาก โดยได้บริจาคเลือดให้ แก่ผู้ป่วยฯ จำนวน 7 ถุง เป็นกรุ๊ป B (ตรงกรุ๊ป) จำนวน 5 ถุง และกรุ๊ป O จำนวน 2 ถุง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 21-01-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ เมื่อวันที่มกราคม 2566 เวลา 08.30 -10.30 น.ณ ศูนย์ฯการศึกษา หัวหิน 17-01-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ร่วมลงนามได้แก่ ดร.พรชณิตว์แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์พร้อมด้วย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน   24-01-66

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน หลักสูตรธุรกิจการบิน จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ (Toeic)ให้แก่นักศึกษารหัส64 ในภาคการศึกษาที่2 ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 18 มกราคม2566 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 NB6
   18-01-66

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนมกราคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting   15-01-66

 

นางสาวปรีดา  แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  14-01-66

 

นางสาวปรีดา  แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับสถานประกอบการ  บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด  สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ( Qatar Air ways)  สายการบินลุฟท์ฮันซ่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด   13-01-66

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา หัวหิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   09-01-66

 

นางสาวปรีดา  แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 05-01-66