เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น ณ ห้องประชุมNB 6 ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา
นายไพฑูรย์ นามเสนา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะ ร่วมประชุมแผนการดำเนินงาน One World Library และลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งการเรียนรู้
ด้านเครือข่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า และบุคลากรศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน OWL


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/