19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564 New<<
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
  เรื่องการกลับเข้าหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19New<<
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน และประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน  
19-5-65


ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดพิธีบูชาพระพรหมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน 
17-5-65


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา : 15  พฤษภาคม 2565 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว)    
15-5-65


ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน     ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม กฏระเบียบต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา    
9-5-65


ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมอาจารย์
เพื่อพัฒนาการสอนด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
   
9-5-65


กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th