19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการกลับเข้าหอพักในช่วง COVID-19
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

ประมวลภาพแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบปทุมธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนอัมพวัน วันที่ 10 – 20 มกราคม 2566
30-01-66

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินประจำเดือนมกราคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr. Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
29-01-66

ธนาคารเลือดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดให้มีการบริจาคเลือดให้แก่นายชัยณรงค์ พานนาค เนื่องจากเสียเลือดมาก โดยได้บริจาคเลือดให้ แก่ผู้ป่วยฯ จำนวน 7 ถุง เป็นกรุ๊ป B (ตรงกรุ๊ป) จำนวน 5 ถุง และกรุ๊ป O จำนวน 2 ถุง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
21-01-66

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ
เมื่อวันที่มกราคม 2566 เวลา 08.30 -10.30 น.
ณ ศูนย์ฯการศึกษา หัวหิน
17-01-66

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ร่วมลงนามได้แก่ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
พร้อมด้วย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
24-01-66

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม