19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการกลับเข้าหอพักในช่วง COVID-19
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรูปแบบ
กิจกรรม ในรายวิชา การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน และวัฒธรรมการบริการในธุรกิจการบิน ภาคการศึกษา 2/2565 ภายใต้ชื่องาน "Grand Le Monde Gala Night" ได้รับเกียรติจาก
นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 
24-03-66

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคุณครูฝ่ายแนะแนวศึกษาดูงานจากโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน
คณะผู้บริหาร คณาจารย์
24-03-66

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน
23-03-66

ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา นายไพฑูรย์ นามเสนา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะ ร่วมประชุมแผนการดำเนินงาน One World Library และลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งการเรียนรู้ ด้านเครือข่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า และบุคลากรศูนย์การศึกษา หัวหิน
22-03-66

ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ทัศนศึกษาเที่ยวชมงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 36 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการการบินได้ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
20-03-66

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม