19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการกลับเข้าหอพักในช่วง COVID-19
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

ณ ด้านหน้าอาคารเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน
โดยใช้รถบัสบริจาคโลหิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน บริจาคโลหิต ให้กับสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ภายใต้โครงการ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง
31-05-66

ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ดร.สุชาดา คุ้มสลุด ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาจารย์เบญจมาส ศรีละมาสวณิช นักวิชาการอิสสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ตลอดจนคณาจารย์ประจำศูนย์ฯหัวหิน และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
30-05-66

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ได้จัดพิธีเปิดศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าท่าอากาศยานหัวหิน เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน พร้อมนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศาลา
29-05-66

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ร่วมลงนามได้แก่ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ดร. กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
16-05-66

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และลูกค้าสัมพันธ์เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบหมายการดำเนินงาน
ในด้านวิชาการและงานทะเบียนอีกทั้งงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในศูนย์การศึกษา หัวหิน
16-05-66

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม