19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564 New<<
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
  เรื่องการกลับเข้าหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19New<<
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน

13/12/64

ประชุมฟังนโยบายทิศทาง
การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่8(13)/2564

8/12/64

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ดำเนินการประกาศเผยแพร่ ขายทอดตลาด พัสดุและครุภัณฑ์
ที่หมดความจำเป็นใช้งาน

27/10/64

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

26/10/64

กิจกรรมค่ายทดลองเรียน
Basic Airline Safety Aviation
and In-Flight Service   Basic
personality

22/10/64

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th