19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการกลับเข้าหอพักในช่วง COVID-19
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน
ให้การต้อนรับคณะศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูู้

25-11-65


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง อาจารย์นียกานต์ ลิ่มอรุณ
ประชุมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

25-11-65

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน
และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย
การดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน

24-11-65

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

23-11-65

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สวนดุสิตเหย้า-เยือน
เพื่อนร่วมวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

15-11-65

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม