19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ได้ใครงการ “สมาธิเพื่อชีวิตที่ตื่นรู้ - Meditation for Enlightened Life” โดยนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินกล่าวรายงานต่อ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ประธานเปิดการอบอรมศูนย์การศึกษาหัวหินได้เชิญคุณวิจักขณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวัชรสิทธาเป็นวิทยากรเสวนาภาคเช้า และสอนภาวนาภาคบ่าย โดยมี รศ.สุรพศ ทวีศักดิ์และนางสาวรินลดา ปัญจะ ตัวแทนนักศึกษา โดยสามารถดูแลชีวิตของตนเองในมิติความสัมพันธ์-การจัดการกับอารมณ์ด้านในของตน เข้าใจและจัดการกับมิติความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และสังคมอย่างมีสติ มีอิสรภาพ งดงาม มีความสุขและสร้างสรรค์ได้อย่างไร
67-02-20

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน กับบริษัท Bangkok Airways เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน และในเวลา 15.00 - 16.30 น. บริษัท Bangkok Airwaysได้พบกับนักศึกษา ชั้นปี1 และปี2 เพื่อแนะนำบริษัทและชื้แนะแนวทางขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง อีกทั้งยังมีการแชร์ประสบการณ์ในการฝึกงานและการทำงานจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าอีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-02-19

นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังประชาชนชาวหัวหินแสดงความจงรักภัคดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน เวลา 17.00 น. ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร
มีกิจกรรมเครพธงชาติและรับฟังความประทับใจในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
67-02-19

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ร่วมแสดงต้อนรับคณะผู้บริหาร โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ได้ทำการแสดงชื่อชุดการแสดงรีเมมเบอร์ เป็นการแสดงรำตามอาณาจักรของแต่ละยุคสมัยของประเทศไทย ประกอบด้วย ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย โดยการแสดงชุดดังกล่าวคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงานได้กล่าวชื่นชมในการแสดงชุดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
67-02-15

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษา หัวหิน ครั้งที่2/2567 พร้อมด้วยนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง ประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน และบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน โดยมีวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมวิชาการของ2/2566 ติดตามวุฒิการศึกษา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 3/2566 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษา หัวหิน แผนงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน การประชุมหารือร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน และ Bangkok Airways เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-02-19

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม