19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการกลับเข้าหอพักในช่วง COVID-19
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมติดตามความคืบหน้า“ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 “ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า เป็นประธานในที่ประชุม และคณะทำงานผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในศูนย์การศึกษา หัวหิน การประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน
66-09-26

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคกลางตั้งแต่วันที่ 4กันยายน -21กันยายน 2566 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูณะ โรงเรียนนารีวิทยา
66-09-21 - 66-09-04

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน สาขาธุรกิจการบิน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(Low Emission Support Scheme: LESS )กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(องค์การมหาชน) ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาศูนย์ฯหัวหิน
65-06-30 - 65-03-01

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนกันยายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหินพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-09-16

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมเปิดงานปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่นฯ และเข้าร่วมเปิดกิจกรรม เต้นหรีดนำปั่น "ปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่น กินลม ชมธรรมชาติ แลประวัติศาสตร์ @ท่าเสด็จ" ครั้งที่ 3 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
66-09-10

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนกันยายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung - Mr.Diaa Mohammed Kamel Elwasly - อาจารย์ศิริพร เอลวอสลี เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
66-09-09

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม