19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

ประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 7พฤศจิกายน-30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์" โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา โรงเรียนอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยาคม
66-11-30 - 66-11-07

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ขึ้น ภายในอาคารเรียนศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยมีวัตถุประเสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ได้มีความรู้และมีความเข้าใจ ในเรื่องของการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการปลูกฝังอุปนิสัย และทัศนคติของบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการรักษาความสะอาด อาคารเรียนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
66-11-29

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน
ได้จัดพานักศึกษาที่สนใจรับวัคซีน (HPV) ตามนโยบายกระทรวง ฯ 100 วัน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือหญิงไทยอายุ 11-20 ปี (โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี 10 เดือน) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ไปฉีด ณ โรงพาบาลหัวหิน 2 (ซอย 6 บ่อฝ้าย) เพื่อยับยั้งการเกิดมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
66-11-28

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน
ได้พานักศึกษาไปร่วมงาน "ลอยกระทง” สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยประจำปี 2566
ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า หัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจ และความภาคภูมิใจใน
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามและสืบทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
66-11-27

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และบุคลากร ศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษา หัวหิน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ ทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ
66-11-27

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม