เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักศึกษา เทคนิคการทำขนมไทย ในฝึกปฏิบัติทำลูกชุบ  เป็นการ Reskill Upskill และNEWskill  ผ่านรูปแบบไฮบริด นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติในการทำลูกชุบ    จัดโดยคณบดีโรงเรียนการเรือน และเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก  ดร.พรชนิตว์ แก้เนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ รุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/