เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.30-20.30 น. ณวัดเขาต้นงิ้ว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา  โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก
อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าของการการส่งเสริมกิจกรรมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่ดี  โดยมีนายนาวา สนสนิท เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/