เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 -21.00 น ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ทัศนศึกษาเที่ยวชมงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 36 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการการบินได้ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่น  ตลอดจนเดินขึ้นเขาพระนครคีรี เขาวังเพื่อชมบรรยากาศความสวยงามรอบตัวเมืองเพชรบุรียามค่ำคืน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/