พิธีปิดคอร์สอบรมโครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจการบิน  "โครงการฝึกงานได้งานจริง" ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน กับ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) พร้อมคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานและนักศึกษาและเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งส่วนงานบริการภาคพื้น  โดยได้รับเกียรติจากคุณษมาธร พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) คุณพูนยศ เธียไพรัตน์ รองผู้จัดการทั่วไปบริการภาคพื้นและลานจอด คุณภัสสร สมัครคามัย Manager Passenger คุณปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน  คุณธันย์จิรา  วรไกรวรานันท์ ตำแหน่ง Managre on duty Passenger Ground service  และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส64 เข้าร่วมในพิธีปิดคอร์สอบรม โครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจการบิน  "โครงการฝึกงานได้งานจริง" 
โดยจัดขึ้น วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 09.00-12.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/