มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ร่วมลงนามได้แก่ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ดร. กรรณิกา ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ  รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารทรัพยากร  นายยงยุทธ นันดี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ   นางอารีย์ มูลดามาตย์  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นายศุภลักษณ์ ปอนเกษม  รองผู้อำนวยการฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.30-14.30 น. รูปแบบออนไลน์  ณ อาคารเนกประสงค์ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/