เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำโดย ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University
และร่วมพัฒนาแนวทางในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมของศูนย์การศึกษาหัวหิน ณ ห้องประชุมNB6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

 


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/