ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะฯ  ได้นำคณะบุคลากรของโรงเรียนการเรือน มาสอนในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต  
หัวข้อ “ อาหาร     สวนดุสิต ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์การศึกษา หัวหิน  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมเรียนและร่วมการฝึกปฏิบัติการ จำนวน 70 คน           


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/