มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ให้การต้อนรับ โดยในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรม   การสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน  
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง MOCK UP ชั้น 4 ศูนย์การศึกษา หัวหิน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/