บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ลงคะแนนเลือกผู้แทนสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ https://www.dusit.ac.th/evote


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/