มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า
และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และลูกค้าสัมพันธ์เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบหมายการดำเนินงาน
ในด้านวิชาการและงานทะเบียนอีกทั้งงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยการ
ประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/