ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรูปแบบกิจกรรม ในรายวิชา การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
และวัฒธรรมการบริการในธุรกิจการบิน ภาคการศึกษา 2/2565 ภายใต้ชื่องาน "Grand Le Monde Gala Night" ได้รับเกียรติจากนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดงการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน  การแสดงโชว์ชุดประจำชาติ  และการจัดจำหน่ายอาหารบูธอาหารนานาชาติ  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 64 และรหัส 65 เป็นผู้จัดทำโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 15.00-20.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/