พันธกิจของศูนย์
 
ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตเพื่อสร้างบัณฑิตให้ได้มาตรฐานในด้านอุตสาหกรรมการบริการ วิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม โดยมุ่งใช้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th