ศูนย์หัวหิน จัดงาน Airline Marketing Mart ครั้งที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 กระบวนวิชาการตลาดในธุรกิจสายการบิน โดย อ.ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์ ได้จัดงาน Airline Marketing Mart ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ห้องประชุมม็อคอัพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากกระบวนวิชาประกอบกับความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการวางแผนการตลาดสายการบินของตนเอง ซึ่งงานในครั้งนี้ มีสายการบินเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 13 สายการบิน และมีผู้เข้าชมงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ร่วม 800 คน
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร สายการบินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในภาคการศึกษานี้คือ สายการบิน Soul Mate Airlines ส่วนรางวัลที่ 2 และที่ 3 ได้แก่ สายการบิน Natura Airlines และ X Airways ตามลำดับ ส่วนสายการบินที่ได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ สายการบิน Ghost Airlines นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชานี้อยู่ในระดับ A ยังจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานด้านการบินต่างๆ และบริษัท บางกอกแอร์แคเทอริ่ง จำกัด อีกด้วย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/