เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ห้อง NB1  ศูนย์หัวหินจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ:การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพ  โดยได้เรียนเชิญ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   บรรยายเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชชา การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.1 มคอ.2 และมคอ. 3 ,และ ดร.สภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.3และมคอ. 5 และอาจารย์ปรมัตปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บรรยายเรื่อง รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4และมคอ.6 ให้กับอาจารย์ประจำศูนย์หัวหินทุกท่าน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/