มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์หัวหิน) ในรายวิชา การจัดการท่าอากาศยานได้จัดนักศึกษาเยี่ยมชม                            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 27 มกราคม 2554 เพื่อได้ศึกษาและเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยวิทยากรนำบรรยายจาก บริษัทท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน)

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/