ศูนย์หัวหินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่สาขาธุรกิจการบิน, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวและนักศึกษาโครงการระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยภายในได้จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษามาใหม่ เพื่อรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน และตอบข้อสักถามจากผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา08.00-12.00น. ณ ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/