เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554  ศูนย์หัวหินรับรายงานตัวนักศึกษา ใหม่ สาขาธุรกิจการบิน,ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียน ที่ 3 /2553 โดยมีดร.สุรพล ศิริเศรษฐ บรรยายพิเศษ และมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนความเป็นอยู่ของนักศึกษาและตอบข้อซักถามผู้ปกครอง

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/