ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเก็บข้อมูล ประกันคุณภาพ ของฝ่ายกิจการนักศึกษา
วันที่ 15 ธันวาคม 2553 โดย อ.มัลลิกา เทพพานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/