ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

" Flight Operations Officer " เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553  ณ ห้องMock Up เวลา 15.00 น.

โดยมี นาวาอากาศโท สถาพร เทพพานิช อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้มอบ 

1. น.ส.วรวรรณ วรพัทโรวาส 2. น.ส.ประดิชญา ละอองพราว 3. น.ส.ศศิธร รักเปรมจิต

4.น.ส.ปัทมา พิทัก์สฤษด ิ์ 5.น.ส.ศิรประภา กำลังกล้า 6.น.ส.ศรัญญา สอดศรี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/