เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน (ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/