นางสาวปรีดา  แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 
โดยได้จัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ แจกของรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/