เมื่อวันที่ 11 14 กันยายน 2565 เวลา 18.00-22.00 น. นายสิปปกร เดชสวัสดิ์ นายภาสกร วัคเทอร์ นายธนพัทธ์ อารยพันธ์ และนางสาวชญาดา สิงห์เรือง

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมเป็นพิธีกรในการจัดงานเทศกาลกินหอย ตึกหมึก @ชะอำ ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชะอำในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชายหาดชะอำระดับประเทศ

โดยกิจกรรมของงานประกอบไปด้วยการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล การแสดงดนตรีและกิจกรรมตกหมึก

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/