นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่1-3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency)

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจากสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและสื่ออื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน 

พร้อมเล่นเกมส์ และมีของรางวัลแจก  ภายใต้โครงการ ILAC สัญจร โดยได้รับเกียรติจากดร.พันธรักณ์ ผูกพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์สัณฑิกา จงรักษณ์ และคณะทีมงานจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาหัวหิน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/