เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาไกรลาส ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาอีกด้วย

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/