ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2565
  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม กฏระเบียบต่างๆ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ว่าที่พันตรีดร.ชาญชัย ผุงศิริ             
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุมชั้น 4

 

.

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/