ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมอาจารย์เพื่อพัฒนาการสอนด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน   
  ระดับปริญญาตรี   โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน 
ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ว่าที่พันตรีดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน         
     เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันเสาร์ 7  พฤษภาคม  2565 เวลา 11.00-12.00 น. ในรูปแบบออไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

 

.

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/