นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน รุ่นพี่รหัส 63 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาที่มาจากหลากหลายจังหวัดที่มีที่มาแตกต่างกันให้มีความสัมพันธ์ มีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันและเพื่อจะได้สามารถเรียนและทำงานกลุ่มร่วมกันได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30-15.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตรวจ ATK แล้วทุกคน

 

.

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/